STANOVY spolku Platforma informačních technologií

Stanovy.pdf

STANOVY

spolku

Platforma informačních technologií

1 Název a sídlo

1.1 Název spolku je: Platforma informačních technologií, z.s. (dále jen „spolek“).

1.2 Zkratka názvu spolku zní: PIT.

1.3 Anglický ekvivalent názvu zní: Platform for Information Technology.

1.4 Zkratka anglického ekvivalentu názvu zní: PIT.

1.5 Sídlo: sídlem spolku je Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14.

2 Postavení spolku

2.1 Spolek je právnickou osobou podle občanského zákoníku.

2.2 Spolek je profesní, nezávislý, nepolitický, samosprávný a dobrovolný svazek členů, a to právnických a fyzických osob, které působí v oblasti informačních a komunikačních technologií a oborech s informačními a komunikačními technologiemi souvisejícími (to vše dále jen „IT“).
Spolek je otevřen právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v IT, vysokým a středním školám a neziskovým organizacím, které v IT působí. Dále je otevřen fyzickým osobám, které samostatně nepodnikají, odborníkům, studentům a absolventům studia IT, pracovníkům veřejné a státní správy, pedagogům středních a vysokých škol.

2.3 Spolek je nezávislý a sdružuje své členy na základě dobrovolnosti a společného zájmu, který je formulován v cílech spolku.

2.4 Dokladem o členství je členský list vydaný předsednictvem spolku, a to po kladném rozhodnutí předsednictva o přijetí nového člena a po zaplacení členského příspěvku ve stanovené výši a v určeném termínu.

2.5 Spolek je založen na dobu neurčitou.

2.6 Spolek je neziskovou organizací, která případný zisk po zdanění, plynoucí z činnosti spolku, nesmí rozdělit mezi své členy, ale použije jej pro podporu a rozvoj činností, které jsou formulovány v cílech spolku, viz bod 3.2 těchto stanov.

3 Cíle spolku

3.1 Cílem spolku je vytvoření profesní platformy pro spolupráci odborníků IT. V souladu s reformou vysokého školství a v návaznosti na Dlouhodobý záměr MŠMT ČR si spolek klade za cíl podpořit propojení subjektů, působících ve výzkumné, vývojové a pedagogické oblasti IT a subjektů soukromého sektoru a veřejné správy. Záměrem tohoto propojení je podpora rozvoje výzkumu a vývoje a podpora vzdělávání odborníků IT. OP EU MŠMT ČR tyto myšlenky přímo podporuje, zejména pak v prioritní ose Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. Jedná se o specifický cíl, týkající se posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru.

3.2 Cíle spolku jsou zejména:

3.2.1. všestranný rozvoj odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií s efektem zajištění rozvoje lidských zdrojů pro členy spolku;

3.2.2. zvýšení obecného zájmu o obory informačních a komunikačních technologií a obory související;

3.2.3. vytvoření prostředí pro využití synergií výrobního a vědecko-technického potenciálu v informačních a komunikačních technologiích a souvisejících oborech a komerční využití vědeckých řešení;

3.2.4. propagace oboru IT.

4 Náplň a formy činnosti

4.1 Spolupráce vzdělávacích institucí a subjektů podnikatelského sektoru a veřejné správy.

4.2 Spolupráce vysokých a středních škol v oblastech IT.

4.3 Podpora inovačních procesů, výzkumu a rozvoj činností provozovaných členy spolku.

4.4 Příprava projektů pro získávání grantů a dotací ze strukturálních fondů EU a z jiných zdrojů.

4.5 Získávání a šíření nových poznatků a technologií v IT.

4.6 Koordinace výzkumných, doktorských, diplomových, bakalářských a seminárních prací a společných projektů členů spolku.

4.7 Další formy a konkretizace činností je v plánu činnosti, který sestavuje předsednictvo spolku, viz bod 8.8 těchto stanov.

5 Členství ve spolku

5.1 Členství ve spolku je dobrovolné a rozlišuje se na řádné a přidružené.

5.1.1. Řádným členem spolku může být právnická nebo fyzická osoba, která působí v oblasti informačních technologií a oborech s informačními technologiemi souvisejícími. Řádný člen spolku – právnická osoba je zastoupen svým statutárním orgánem nebo pověřeným zástupcem a má hlasovací právo na valné hromadě s vahou jednoho hlasu. Řádný člen spolku – fyzická osoba má hlasovací právo na valné hromadě s vahou jednoho hlasu, dále viz body 6.1 a 6.2 těchto stanov.

5.1.2. Přidruženým členem spolku může být právnická nebo fyzická osoba.
Přidružený člen spolku je pravidelně informován o pořádaných akcích a činnosti spolku, má právo zúčastňovat se pořádaných akcí a využívat služeb poskytovaných spolkem, je účastníkem valné hromady bez hlasovacího práva, viz body 6.3 a 6.4 těchto stanov.

5.2 Zájemci o členství se přihlašují v sídle spolku prostřednictvím písemné členské přihlášky, jejíž náležitosti stanoví předsednictvo podle bodu 8.8.4 těchto stanov. Povinnou náležitostí členské přihlášky je rovněž čestné prohlášení zájemce o členství o tom, že údaje uvedené v členské přihlášce jsou úplné a pravdivé.

5.3 Řádné a přidružené členství ve spolku vzniká podáním řádně vyplněné členské přihlášky, schválením členství předsednictvem a zaplacením členského příspěvku. Den vzniku řádného a přidruženého členství je den, ve kterém došlo ke splnění poslední z výše uvedených podmínek, tedy po doručení řádně vyplněné přihlášky a schválení členství předsednictvem, byl uhrazen členský příspěvek ve prospěch spolku.

5.4 O přijetí nového řádného nebo přidruženého člena spolku rozhoduje předsednictvo spolku hlasováním na základě řádně vyplněné členské přihlášky. Rozhodnutí předsednictva v otázce členství je konečné a nelze se proti němu odvolat.

5.5 Členství ve spolku zaniká:

5.5.1. vystoupením člena na základě písemného oznámení, členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení předsedovi spolku;

5.5.2. vyloučením ze spolku na základě následujících důvodů:

a) hrubé porušení stanov členem, jestliže člen v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku;
b) uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v členské přihlášce;
c) pravomocné odsouzení člena za spáchání trestného činu;
d) prodlení s úhradou členského příspěvku, jestliže člen v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku, ve které byl na tento následek upozorněn;
členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vyloučení dotčenému členu spolku.

5.5.3. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

5.5.4. u právnické osoby jejím zrušením nebo u podnikající fyzické osoby ukončením činnosti;

5.5.5. u právnických osob dnem prohlášení úpadku;

5.5.6. zánikem spolku

5.6 Při zániku členství nevzniká členovi, jeho právním nástupcům nebo dědicům nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků.

6 Práva a povinnosti členů spolku

6.1 Řádný člen má právo zejména:

6.1.1. podílet se na činnosti spolku;

6.1.2. účastnit se valné hromady spolku;

6.1.3. volit a být volen do orgánů spolku;

6.1.4. obracet se na orgány spolku se stížnostmi, podněty a žádostmi o vyjádření a být informován o stavu jejich vyřízení;

6.1.5. být průběžně informován o akcích a činnosti spolku;

6.1.6. využívat služby poskytované spolkem za podmínek stanovených pro jejich poskytování.

6.2 Povinnosti řádných členů spolku:

6.2.1. dodržovat stanovy spolku a další řády orgánů spolku, pokud jsou těmito orgány přijaty, a řídit se rozhodnutími orgánů spolku;

6.2.2. platit řádně a včas členské příspěvky;

6.2.3. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;

6.2.4. nepoškozovat zájmy spolku.

6.3 Přidružený člen má právo zejména:

6.3.1. podílet se na činnosti spolku;

6.3.2. účastnit se valné hromady sdružení bez hlasovacího práva;

6.3.3. obracet se na orgány spolku se stížnostmi, podněty a žádostmi o vyjádření a být informován o stavu jejich vyřízení;

6.3.4. být průběžně informován o akcích a činnosti spolku;

6.3.5. využívat služby poskytované spolkem za podmínek stanovených pro jejich poskytování.

6.4 Povinnosti přidružených členů spolku:

6.4.1. dodržovat stanovy spolku a další řády orgánů spolku, pokud jsou těmito orgány přijaty, a řídit se rozhodnutími orgánů spolku;

6.4.2. platit řádně a včas členské příspěvky;

6.4.3. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;

6.4.4. nepoškozovat zájmy spolku.

7 Členské příspěvky

7.1 Řádní a přidružení členové spolku mají povinnost hradit roční členské příspěvky.

7.2 O výši členských příspěvků a jejich splatnosti rozhoduje valná hromada na návrh předsednictva spolku, viz body 8.3.3 a 8.8.8 těchto stanov.

7.3 Pro řádné a přidružené členy přijaté po 1. červenci běžného roku činí členský příspěvek na daný rok polovinu členského ročního příspěvku.

8 Orgány spolku

8.1 Orgánem spolku je:

8.1.1. valná hromada spolku;

8.1.2. předsednictvo spolku a jím vytvářené odborné komise;

8.1.3. revizní komise spolku.

8.2 Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi řádnými členy spolku (dále jen „členové s hlasovacím právem“). Valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, požádá-li písemně o její svolání alespoň polovina členů spolku s hlasovacím právem.

8.3 Valná hromada spolku zejména:

8.3.1. na návrh předsednictva rozhoduje o změnách a doplnění stanov;

8.3.2. schvaluje plán činnosti spolku pro příslušné období a výroční zprávu spolku;

8.3.3. schvaluje rozpočet spolku, roční účetní závěrku hospodaření a výši a splatnost členských příspěvků;

8.3.4. na návrh předsednictva volí členy předsednictva;

8.3.5. odvolává členy předsednictva, revizní komise, popř. jiné osoby určené těmito stanovami či závaznými směrnicemi spolku;

8.3.6. rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným subjektem.

8.4 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů s hlasovacím právem. Hlasovací právo členů spolku s hlasovacím právem je rovné. O zrušení spolku nebo jeho sloučení s jiným subjektem rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s hlasovacím právem. O ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů spolku s hlasovacím právem. Bližší specifikaci může upravit jednací řád.

8.5 V případě, že není valná hromada usnášeníschopná, svolává předsednictvo náhradní valnou hromadu s výslovným označením, že se jedná o valnou hromadu náhradní. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do třiceti dnů po původním termínu. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných či zastoupených členů s hlasovacím právem.

8.6 Předsednictvo je výkonným orgánem spolku v době mezi valnými hromadami a je ze své činnosti odpovědné valné hromadě. Předsednictvo má pět členů a je voleno na dobu tří let. Jejich znovuzvolení je možné.

8.7 Předsednictvo svolává předseda nebo místopředseda nejméně čtyřikrát ročně.

8.8 Předsednictvo mimo jiné:

8.8.1. volí ze svého středu předsedu a prvního a druhého místopředsedu;

8.8.2. svolává valnou hromadu spolku a připravuje pro ni podklady;

8.8.3. rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení z důvodů uvedených v bodu 5.5.2. těchto stanov;

8.8.4. stanovuje náležitosti členské přihlášky;

8.8.5. sestavuje plán činnosti spolku a koordinuje činnost spolku;

8.8.6. k zajištění činnosti spolku může předsednictvo zřídit kancelář spolku a jmenovat jejího výkonného ředitele či jiným vhodným způsobem řešit zajištění provozu spolku;

8.8.7. předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, není-li přítomen, pak prvního místopředsedy, v případě, že ani ten není přítomen, pak druhého místopředsedy;

8.8.8. navrhuje výši a splatnost členského příspěvku;

8.8.9. řídí a zajišťuje provádění další činnosti spolku.

8.9 Předsednictvo spolku může dle svého uvážení zřídit odborné komise spolku, které mají vždy nejméně 3 členy. Každá komise si volí svého předsedu a místopředsedu.

8.10 Revizní komise je kontrolním orgánem spolku a má nejméně tři členy, z nichž volí svého předsedu a místopředsedu. Všichni členové revizní komise jsou voleni na dobu tří let, jejich znovuzvolení je možné. Za svou činnost odpovídá valné hromadě. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně. O výsledcích své činnosti podává zprávu valné hromadě spolku.

9 Hospodaření spolku

9.1 Náklady na činnost spolku jsou hrazeny z členských příspěvků. Dalšími zdroji mohou být dotace, dary, granty a jiné příjmy.

9.2 Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 586/92 Sb., o daních z příjmů.

9.3 Účetním obdobím spolku je kalendářní rok.

9.4 Na každý rok je sestaven rozpočet, který schvaluje valná hromada spolku.

10 Zastupování spolku

10.1 Jménem spolku je oprávněn jednat předseda nebo místopředsedové předsednictva, a to každý z nich samostatně.

10.2 Právo podepisovat se jménem spolku má předseda nebo místopředsedové spolku, a to každý z nich samostatně.

10.3 Rozsah podpisového práva výkonného ředitele stanoví předsednictvo spolku.

11 Kancelář předsednictva spolku

11.1 K zabezpečení činnosti spolku může předsednictvo zřídit kancelář.

11.2 Kancelář, je-li zřízena, řídí výkonný ředitel, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo na doporučení předsedy předsednictva.

11.3 Početní obsazení kanceláře, organizační strukturu kanceláře a její obsazení schvaluje předsednictvo spolku.

11.4 Výkonný ředitel je odpovědný ze své činnosti předsednictvu.

12 Zánik spolku

12.1 Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem, především:

12.1.1. dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem;

12.1.2. pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.

12.2 O rozpuštění nebo sloučení rozhoduje valná hromada spolku veřejným hlasováním dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů s hlasovacím právem.

12.3 V případě zániku spolku zabezpečí předsednictvo jeho likvidaci v souladu s příslušnými právními normami.

13 Společná a závěrečná ustanovení

13.1 Tyto stanovy byly projednány a přijaty usnesením valné hromady ze dne 26.2.2016 a v plném rozsahu nahrazují dosud platné a účinné stanovy přijaté dne 2.2.2009.

13.2 Přijetím těchto stanov není dotčeno funkční období předsednictva spolku a revizní komise spolku zvolených podle dosavadních stanov, pokud s jejich přijetím nedošlo zároveň k nové volbě těchto orgánů.

13.3 Těmito stanovami se řídi práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.

V Plzni dne 26.2.2016