Ceny PIT za nejlepší BP, DP v informatice

V Plzni, 5. května 2022

Platforma informačních technologií vyhlašuje soutěž o ceny za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. Ceny Platformy informačních technologií (PIT) odměňují studenty a vedoucí prací za nadstandardně kvalitní práce v oblasti informatiky a výpočetní techniky. Snahou je zároveň přispívat ke zviditelnění kvality vysokoškolské výuky informatiky v Plzni a prezentovat aktivity PIT širší veřejnosti.
Druhy cen
PIT uděluje cenu za nejlepší bakalářskou práci a cenu za nejlepší diplomovou práci ve studijních programech oblasti Informatika na ZČU.

Vítězné práce jsou oceněny formou diplomu a peněžité odměny pro studenta (autora práce) a dárkového poukazu pro vedoucího práce z KIV, a to ve výši

  • nejlepší BP – student 10 tisíc Kč, vedoucí práce poukaz v hodnotě 1.000,- Kč;
  • nejlepší DP – student 15 tisíc Kč, vedoucí práce poukaz v hodnotě 2.000,- Kč.

Organizace, která je členem PIT, může dále udělit cenu za nejlepší práci v konkrétním oboru.

Pravidla soutěže

Práce do soutěže přihlašují vedoucí prací, a to formou oznámení doplněného krátkým zdůvodněním a podaného na sekretariát Katedry informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU v Plzni. Termín přihlášek je stejný, jako první termín odevzdání práce dle vyhlášky FAV (práce odevzdávané v pozdějších termínech nejsou hodnoceny). Do soutěže jsou zařazeny pouze úspěšně obhájené práce s celkovým hodnocením alespoň “velmi dobře”.

Výběr vítězných prací provádí komise složená ze zástupců členů PIT. Složení komise schvaluje předseda Platformy informačních technologií.

Rozhodujícím kritériem pro výběr vítězných prací je odborná kvalita přihlášené práce a významný praktický dopad nebo přínos pro společnost.

Oznámení o udělení ceny je studentům a vedoucím prací předáno ihned po rozhodnutí komise. Slavnostní vyhlášení a předání cen se koná v rámci promocí absolventů FAV ZČU.

Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Na výhru v soutěži a udělení ceny není právní nárok.